ALGEMENE VOORWAARDEN REKENPLATFORM HUISWERKBEGELEIDING

1.      DEFINITIES

a.       De werkzaamheden die Rekenplatform verricht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01085579, hebben enkel betrekking op huiswerkbegeleiding.

b.       Onder cliënt wordt verstaan de ouder(s) en/of verzorgers van de leerling(e), alsmede de leerling(e) zelf daar waar de algemene voorwaarden direct betrekking hebben op zijn of haar rol.

2.      PRIVACYBELEID

Wij respecteren de privacy van onze cliënten en bezoekers aan onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op de website van https://rekenplatform.nl staat ons privacybeleid beschreven.

           3.   UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

a.       Rekenplatform verplicht zich tot het geven van de best mogelijke huiswerkbegeleiding aan de haar toevertrouwde leerling(e). De leerling(e) wordt met respect behandeld en er wordt rekening gehouden met zijn of haar capaciteiten. Rekenplatform neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die normaliter verwacht mag worden. De verplichting die Rekenplatform hierin kent is een inspanningsverplichting en dus geen resultaatverplichting jegens haar cliënten.

b.       Op basis van de informatie die de cliënt aan ons verstrekt, worden de werkzaamheden verricht. Dit betekent dat de cliënt te allen tijde verantwoordelijk is voor het verstrekken van de essentiële informatie, welke nodig is om de huiswerkbegeleiding uit te voeren en in kaart te brengen.

c.       Wanneer de huiswerkbegeleiding door rekenplatform door onvoorziene omstandigheden of ziekte, waardoor zij niet in staat is haar diensten te leveren voor een periode langer dan drie aaneengesloten huiswerkbegeleidingsuren, dan worden deze uren waarop het gebrek van toepassing is, niet gefactureerd.

4.   FACTURERING EN BETALINGEN

a.       Cliënt verplicht zich de betalingen onvoorwaardelijk conform de tarievenlijst te voldoen. De vakanties worden niet meegerekend. Elke maand volgt een factuur voor huiswerkbegeleiding over de afgelopen maand. De periodieke betaling dient binnen acht dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Afhankelijk van de duur van het contract wordt voor de laatste betaalperiode, indien deze korter is dan een maand, alleen het aantal weken in rekening gebracht dat de leerling(e) daadwerkelijk gebruik heeft van huiswerkbegeleiding.

b.       Wanneer de leerling(e) meer dan twee aaneengesloten weken ziek is, niet naar school gaat en ook niet naar huiswerkbegeleiding kan komen, wordt hierbij in de maandfacturering rekening gehouden en worden deze bedragen niet gefactureerd.

c.       Voor huiswerkbegeleiding geldt dat bij een van tevoren gemelde afwezigheid van de leerling(e), van meer dan drie aaneengesloten huiswerkbegeleidingslessen wegens schoolreisje, meerdaagse excursies of stage de desbetreffende begeleidingsuren niet worden gefactureerd. Indien de leerling(e) wegens vakantie van cliënt buiten de schoolvakanties om niet aanwezig kan zijn, wordt de desbetreffende verzuimde huiswerkbegeleidingsuren wel gefactureerd. Incidentele absentie, om welke reden dan ook, wordt niet verrekend.

d.       Annulering door cliënt van een geplande huiswerkbegeleiding les is kosteloos, indien uiterlijk voor 08.00 uur op de dag dat de bijles zal plaatsvinden per email wordt gemeld door een ouder/verzorger. In alle andere gevallen wordt de bijles in rekening gebracht.

e.       Voor een tweede betalingsherinnering wordt € 15,- in rekening gebracht.

5.   ANNULERING EN OPZEGGING

a.       Elk huiswerkbegeleidingstraject duurt zeven weken, met een proeftijd van twee weken die op beide partijen van toepassing is. Indien geen van beide partijen voor afloop van de proeftijd schriftelijk of mondeling kenbaar heeft gemaakt de huiswerkbegeleiding te willen beëindigen, wordt de dienstverlening stilzwijgend verlengd met zeven weken.

b.       Wanneer de cliënt de dienstverlening inzake huiswerkbegeleiding wil beëindigen, moet rekening worden gehouden met een opzegtermijn van twee weken.

6.      VOORBEHOUD EN AANSPRAKELIJKHEID

a.       Rekenplatform behoudt zich het recht voor, indien de omstandigheden dat eisen, wijzigingen aan te brengen in de begeleidingstijden en het adres waar momenteel de huiswerkbegeleiding plaatsvindt. Rekenplatform aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvoldoende studieresultaten, verlies, diefstal, schade of letsel toegebracht aan of door cliënt, leerlingen en derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

b.       In alle gevallen waarin Rekenplatform toch wettelijk aansprakelijk wordt gesteld, heeft de cliënt slechts aanspraak op een vergoeding van schade indien en voor zover de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Rekenplatform in het betreffende geval aanspraak op uitkering geeft. De aansprakelijkheid voor de schade, veroorzaakt door tekortkoming, opzet of grove schuld, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Rekenplatform voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.

Sluit Menu