Wie zijn wij

Ons website-adres is: https://rekenplatform.nl.

 • Wetgeving:
  Wij respecteren de privacy van onze cliënten en bezoekers aan onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de eisen die de Autoriteit persoonsgegevens stelt.

Met deze privacyverklaring geeft Rekenplatform invulling aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Rekenplatform doet rechtstreeks zaken met haar cliënten. Dat wil zeggen dat het contact dat u – als cliënt of potentiële cliënt – met ons heeft, voornamelijk via de telefoon, post of via internet verloopt.

 • Bescherming van persoonsgegevens

Wij respecteren de persoonlijke levenssfeer van onze cliënten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor ons dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Waar in deze Privacyverklaring wordt gesproken over uw persoonsgegevens en privacy, zijn daaronder begrepen de persoonsgegevens en de privacy van degene die u vertegenwoordigt. Het spreekt voor zich dat wij in het kader van deze verwerkingen uw privacy waarborgen en respecteren, conform de AVG.

Dit betekent onder andere dat uw gegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden als uiteengezet in deze Privacy Verklaring. Uw persoonsgegevens door ons beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens nooit doorverkopen of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve indien wij hier wettelijk toe verplicht wordt of derden worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de verplichtingen jegens u.

 • Gegevensverwerking

Rekenplatform verzamelt en verwerkt informatie van u en degene die u uit hoofde van uw Rekenplatform vertegenwoordigt met als doel het verbeteren van haar dienstverlening en bedrijfsvoering; Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenkomst met dit Privacy Statement.

 • Inzage, correctie en verwijderen persoonsgegevens

Uiteraard hebt u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Op verzoek van de betrokkene wordt een overzicht toegestuurd van de persoonlijke gegevens die in de archieven zijn opgeslagen (eenmalig). Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kunt u een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Uw verzoek kunt u richten aan Rekenplatform, Postbus 232, 8800 AE Franeker.

 • Archieven


De gegevens die aan Rekenplatform worden aangeboden, worden door ons opgeslagen in de volgende systemen

 • E-mail archief (Digitaal)
 • Documenten archief (Digitaal)

Deze archieven zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Rekenplatform en alle beveiligd met complexe wachtwoorden, die uitsluitend bij ons bekend zijn en niet met derden worden gedeeld.
De persoonlijke gegevens worden minimaal 7 jaar en maximaal 8 jaar bewaard.

 • Google Analytics
  Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacy beleid van Googlevoor meer informatie, als ook het specifieke privacy beleid.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 • Wijziging Privacyverklaring

Rekenplatform behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Van iedere wijziging zult u schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

 • Overige bepalingen

De betrokkene heeft het recht om bij Rekenplatform een klacht in te dienen betreffende verwerking van zijn persoonlijke gegevens.

Sluit Menu